Contact:

1. पार्टीको समाचार तथा गतिविधि यस पार्टीको वेभसाइटमा प्रकाशित गर्न socialistparty.websiteupdate@gmail.com इमेलमा पठाउनुहोस ।

2. Central Office, Kathmandu e-mail: fspnepal@gmail.com

Visits: 2542